۱۳۹۶/۰۳/۰۱
کارگاه طراحی اولیه

کارگاه آموزشی طراحی اولیه در طرحهای سامانه محور

آموزش مباحث علمی مورد نیاز شرکت کنندگان در زمینه طراحی اولیه محصولات سامانه محور ارتقای آگاهی و توانایی شرکت کنندگان در اجرای گامهای ارزیابی الزامات و تجزیه و تحلیل علمی سامانه توانمند سازی شرکت کنندگان در عرصه پیشگیری از اشتباهات رایج طراحان در فازطراحی اولیه محصولات از طریق همکاری و بحث و گفتگو بر مثالهای کاربردی
محصولات و کار گاهها