۱۳۹۶/۰۴/۲۷
طراحی تفصیلی

کارگاه آموزشی طراحی تفصیلی و نمونه سازی طرحهای سامانه محور

طراحی تفصیلی و نمونه سازی طرحهای سامانه محور • اهداف کارگاه:
۱۳۹۶/۰۴/۲۷
کارگاه آموزشی استانداردهای کیفیت

کارگاه آموزشی استانداردهای کیفیت در طرحهای سامانه محور

استانداردهای کیفی در طرحهای سامانه محور • اهداف کارگاه:
محصولات و کار گاهها