۱۳۹۶/۰۶/۰۲
پيش‌بينی فناوری

چرا باید فناوری را پیش‌بینی کرد؟

افزایش رقابت در سطح جهانی ، افزایش محدودیتهای مالی و انسانی، و نوآوریهای مستمر تکنولوژیکی وشدت رقابت موقعیتی را برای ما پدید آورده است که برای بقا در بازارهای کنونی و بهره برداری از فرصتها و مقابله با تهدیدهای آینده در هنگام تصمیم‌گیری درباره تخصیص منابع، ناگزیر نیاز به پیش‌بینی فناوری خواهیم شد. گزینه‌های دیگر که در مقابل پیش‌بینی عقلانی هم وجود دارند.
محصولات و کار گاهها