۱۳۹۶/۰۲/۲۱
مدبریت فناوری

وظایف پنج گانه مدیریت فناوری

وظایف پنج گانه مدیریت تکنولوژی در رویکرد فرآیندی عبارتند از: شناسایی تکنولوژی،ارزیابی و انتخاب تکنولوژی،اکتساب تکنولوژی،بهره برداری از تکنولوژی،حفاظت از تکنولوژی
محصولات و کار گاهها