۱۳۹۶/۰۲/۱۹
نیازسنجی مشتریان

کارگاه آموزشی بازاریابی و نیاز سنجی مشتریان در طرح های سامانه محور

- آموزش مباحث علمی مورد نیاز شرکت کنندگان در زمینه بازار شناسی،بازاریابی،بازارداری - توانمند سازی شرکت کنندگان در عرصه پیشگیری یا حل معضلات با مشتریان از طریق همکاری و بحث و گفتگو بر مثالهای کاربردی
۱۳۹۶/۰۴/۲۳
الزامات طراحی

الزامات طراحی

توجه دقیق به نیاز ها در مرحله نیازسنجی مشتریان از بسیاری از اشتباهات بعدی جلوگیری می کند.برخی از نیازمندیهای مشتریان در قالب الزامات طراحی مرتفع میشود.
محصولات و کار گاهها