۱۳۹۶/۰۲/۲۱
نظامهای نوآوری

انواع نظامهای نوآوری

در مطالعه نظامهای نوآوری چهار سطح قابل تمایز است: سطح ملی،سطح فناورانه بخشی،سطح محلی/منطقه ای، سطح نظام نواوری بنگاه
۱۳۹۶/۰۲/۲۹
موانع بروز خلاقیت

موانع بروز خلاقیت

عوامل زیادی در جلوگیری از بروز خلاقیت و فرایند تصور خلاق نقش دارند. این عوامل را شاید به توان در سه گروه کلی تقسیم بندی کرد.عوامل قومی،
۱۳۹۶/۰۵/۰۶
نوآوری تکنولوژیک

نوآوری تکنولوژیک

نوآوری تکنولوژیکی فرآیندی شامل مجموعه فعالیت های تکنیکی، طراحی، ساخت، مدیریت و تجاری سازی است که برای بازاریابی محصولی جدید( یا بهبود یافته) یا در اولین استفاده از یک فرآیند یا تجهیزات جدید(یا بهبود یافته) انجام می گیرد.( Freeman,1976)
۱۳۹۶/۰۶/۰۲
پيش‌بينی فناوری

چرا باید فناوری را پیش‌بینی کرد؟

افزایش رقابت در سطح جهانی ، افزایش محدودیتهای مالی و انسانی، و نوآوریهای مستمر تکنولوژیکی وشدت رقابت موقعیتی را برای ما پدید آورده است که برای بقا در بازارهای کنونی و بهره برداری از فرصتها و مقابله با تهدیدهای آینده در هنگام تصمیم‌گیری درباره تخصیص منابع، ناگزیر نیاز به پیش‌بینی فناوری خواهیم شد. گزینه‌های دیگر که در مقابل پیش‌بینی عقلانی هم وجود دارند.
۱۳۹۶/۱۱/۰۸
خلاقیت ونوآوری درطرحها

کارگاه آموزشی خلاقیت و نوآوری درطرحهای سامانه محور

اهداف کارگاه: -آموزش مباحث علمی مورد نیاز شرکت کنندگان در زمینه  روشهای  افزایش خلاقیت فردی  و گروهی -ارتقای آگاهی  و توانایی شرکت کنندگان درزمینه خلاقیت و نوآوری درطرحهای  سامانه  محور -توانمند سازی شرکت کنندگان در  زمینه شناسایی روند های خلاقیت  د رمحصولات  از طریق همکاری و بحث و گفتگو بر مثالهای کاربردی
۱۳۹۷/۰۲/۱۷
نوآوری جهشی

نوآوری جهشی ،نوآوری تدریجی

نوآوری عبارت است از اجرای یک محصول (کالا یا خدمات)، یا فرآیند جدید یا کاملا بهبود یافته، یک روش نوین بازاریابی، یا یک روش سازمانی نوین در شیوه های کسب و کار، سازماندهی محل کار یا روابط بیرونی.برخی از نوآوری ها در حوزه خودشان، آن چنان چشمگیر هستند که موجب تغییرات اساسی در بازار می شوند. به این دسته از نوآوری ها، نوآوری جهشی گفته می شود .
۱۳۹۷/۰۴/۱۰

نوآوری باز

تغییرات سریع فناوری،افزایش هزینه نوآوری و رقابت روزافزون در معرفی محصولات و خدمات جدید به بازار  موجب افزایش نیاز سازمان ها به تعامل با محیط و ذینفعان خارجی یا نوآوری بازشده است .
محصولات و کار گاهها