۱۳۹۷/۰۴/۱۰

نوآوری باز

تغییرات سریع فناوری،افزایش هزینه نوآوری و رقابت روزافزون در معرفی محصولات و خدمات جدید به بازار  موجب افزایش نیاز سازمان ها به تعامل با محیط و ذینفعان خارجی یا نوآوری بازشده است .
محصولات و کار گاهها