۱۳۹۶/۰۳/۲۳
ارزیابی پروژه

معیارهای ارزیابی وانتخاب پروژه

معیارهای ارزیابی و انتخاب پروژه ها این معیارها به نوع و شرایط خاص حاکم بر آنها بستگی دارد.اما معمولا در ارزیابی پروژه ها از معیارهای زیر استفاده میشود. ا-هزینه اجرا ۲-زمان اجرا
محصولات و کار گاهها