۱۳۹۶/۰۲/۱۶
شناسایی نیاز مشتریان

شناسایی نیاز مشتریان

فرایند شناسایی نیاز مشتریان یکی از اصلی ترین اجزای فرایند توسعه ی محصول است وبیشترین ارتباط را با ارائه مشخصات محصول دارد .
محصولات و کار گاهها