۱۳۹۶/۰۲/۱۹
نیازسنجی مشتریان

کارگاه آموزشی بازاریابی و نیاز سنجی مشتریان در طرح های سامانه محور

- آموزش مباحث علمی مورد نیاز شرکت کنندگان در زمینه بازار شناسی،بازاریابی،بازارداری - توانمند سازی شرکت کنندگان در عرصه پیشگیری یا حل معضلات با مشتریان از طریق همکاری و بحث و گفتگو بر مثالهای کاربردی
محصولات و کار گاهها