۱۳۹۶/۰۴/۲۳
الزامات طراحی

الزامات طراحی

توجه دقیق به نیاز ها در مرحله نیازسنجی مشتریان از بسیاری از اشتباهات بعدی جلوگیری می کند.برخی از نیازمندیهای مشتریان در قالب الزامات طراحی مرتفع میشود.
محصولات و کار گاهها