۱۳۹۶/۰۳/۰۱
طراحی مفهومی

کارگاه آموزشی طراحی مفهومی در طرحهای سامانه محور

آموزش مباحث علمی مورد نیاز شرکت کنندگان در زمینه طراحی مفهومی محصولات سامانه محور ارتقای آگاهی و توانایی شرکت کنندگان در زمینه گامهای خلق ، انتخاب و آزمون مفهوم توانمند سازی شرکت کنندگان در عرصه پیشگیری از اشتباهات رایج طراحان در فازطراحی مفهومی محصولات از طریق همکاری و بحث و گفتگو بر مثالهای کاربردی
محصولات و کار گاهها