۱۳۹۶/۰۲/۱۹
نیازسنجی مشتریان

کارگاه آموزشی بازاریابی و نیاز سنجی مشتریان در طرح های سامانه محور

- آموزش مباحث علمی مورد نیاز شرکت کنندگان در زمینه بازار شناسی،بازاریابی،بازارداری - توانمند سازی شرکت کنندگان در عرصه پیشگیری یا حل معضلات با مشتریان از طریق همکاری و بحث و گفتگو بر مثالهای کاربردی
۱۳۹۶/۰۲/۲۴
فازهای طراحی و توسعه محصول

طراحی و توسعه محصول

فرایندهای طراحی و توسعه محصول در واحدهای تحقیق وتوسعه سازمان‌ها و شرکت‌ها به‌طورکلی در شش فاز انجام می‌شود. فاز اول نیازسنجی، فاز دوم طراحی مفهومی، فاز سوم طراحی اولیه، فاز چهارم طراحی دقیق و فاز پنجم ساخت نمونه (آزمایشی، مهندسی، عملیاتی و تولیدی) وفاز ششم آزمایشات است.
محصولات و کار گاهها