۱۳۹۶/۰۴/۲۳
الزامات طراحی

الزامات طراحی

توجه دقیق به نیاز ها در مرحله نیازسنجی مشتریان از بسیاری از اشتباهات بعدی جلوگیری می کند.برخی از نیازمندیهای مشتریان در قالب الزامات طراحی مرتفع میشود.
۱۳۹۶/۰۴/۲۷
کارگاه آموزشی استانداردهای کیفیت

کارگاه آموزشی استانداردهای کیفیت در طرحهای سامانه محور

استانداردهای کیفی در طرحهای سامانه محور • اهداف کارگاه:
محصولات و کار گاهها