۱۳۹۶/۰۲/۲۴
فازهای طراحی و توسعه محصول

طراحی و توسعه محصول

فرایندهای طراحی و توسعه محصول در واحدهای تحقیق وتوسعه سازمان‌ها و شرکت‌ها به‌طورکلی در شش فاز انجام می‌شود. فاز اول نیازسنجی، فاز دوم طراحی مفهومی، فاز سوم طراحی اولیه، فاز چهارم طراحی دقیق و فاز پنجم ساخت نمونه (آزمایشی، مهندسی، عملیاتی و تولیدی) وفاز ششم آزمایشات است.
محصولات و کار گاهها