۱۳۹۶/۰۲/۲۴
فازهای طراحی و توسعه محصول

طراحی و توسعه محصول

فرایندهای طراحی و توسعه محصول در واحدهای تحقیق وتوسعه سازمان‌ها و شرکت‌ها به‌طورکلی در شش فاز انجام می‌شود. فاز اول نیازسنجی، فاز دوم طراحی مفهومی، فاز سوم طراحی اولیه، فاز چهارم طراحی دقیق و فاز پنجم ساخت نمونه (آزمایشی، مهندسی، عملیاتی و تولیدی) وفاز ششم آزمایشات است.
۱۳۹۶/۰۳/۰۱
کارگاه طراحی اولیه

کارگاه آموزشی طراحی اولیه در طرحهای سامانه محور

آموزش مباحث علمی مورد نیاز شرکت کنندگان در زمینه طراحی اولیه محصولات سامانه محور ارتقای آگاهی و توانایی شرکت کنندگان در اجرای گامهای ارزیابی الزامات و تجزیه و تحلیل علمی سامانه توانمند سازی شرکت کنندگان در عرصه پیشگیری از اشتباهات رایج طراحان در فازطراحی اولیه محصولات از طریق همکاری و بحث و گفتگو بر مثالهای کاربردی
محصولات و کار گاهها