۱۳۹۶/۱۰/۲۷
شهر هوشمند

شهر هوشمند

یکی  از مهمترین کاربرد های فناوری اینترنت اشیاءطراحی و پیاده سازی شهر هوشمند است.پارکینگ هوشمند،روشنایی هوشمند،مدیریت هوشمند پسماندنمونه هایی از این مواردست.
۱۳۹۷/۰۲/۲۶

روشنایی شهر هوشمند

شهر هوشمندیک منطقه شهری است که از انواع مختلف سنسورهای الکترونیکی برای جمع‌آوری اطلاعات و تحلیل آنها استفاده می‌کند، که این اطلاعات برای مدیریت دارایی‌ها و منابع شهری کارآمد است. در شهرهوشمند مدیریت شهری بر پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام میشود وعموما داری شش معیار اصلی ذیل است.
۱۳۹۷/۰۲/۲۶
حملات سایبری

شهرهوشمند2

شهرهوشمند، شبکه ای از فناوریهای دیجیتالی و زیرساختهای ICT را برای مدیریت سیستم های شهری و خدمات استفاده می کند که آنرا دربرابرحملات سایبری آسیب پذیر می کند.
۱۳۹۷/۰۳/۰۱

راه حلهای شهر هوشمند

 شهر هوشمند در یک نگاه دارای قابلیتهای هوشمندی متعددی در حوزه های انرژی،تحرک،آب،خدمات عمومی،ساختمان و ابنیه است. در این مقاله راه حلهای شهر هوشمند مورد بررسی قرار می گیرند.
۱۳۹۷/۰۴/۳۰

شاخصهای شهر هوشمند

شاخصهای شهر هوشمند (Smart city) در شش گروه تقسیم میشوند.این گروهها عبارتند از اقتصاد هوشمند، پویایی هوشمند، محیط هوشمند، شهروندان هوشمند، روش زندگی هوشمند و در آخر دولت هوشمند (مشارکت)
محصولات و کار گاهها