۱۳۹۶/۰۲/۲۱
نظامهای نوآوری

انواع نظامهای نوآوری

در مطالعه نظامهای نوآوری چهار سطح قابل تمایز است: سطح ملی،سطح فناورانه بخشی،سطح محلی/منطقه ای، سطح نظام نواوری بنگاه
محصولات و کار گاهها