۱۳۹۶/۰۹/۲۵
مدیریت ریسک

مدیریت ریسک

 فرایندهای مدیریت ریسک شامل گامهای ذیل است: برنامه ریزی مدیریت ریسک. شناسایی ریسک. ارزیابی کیفی ریسک. ارزیابی کمی ریسک. برنامه ریزی پاسخ گویی به ریسک. پایش و کنترل ریسک.
محصولات و کار گاهها