۱۳۹۶/۰۸/۲۶
روشهای آینده پژوهی

روشهای آینده‌پژوهی

روشهای آینده‌پژوهی بر اساس نوع نگاه به آینده و روشهای مطالعه و جمع‌آوری داده‌ها به چهار دسته کلی تقسیم‌ می‌شوند. ۱ روشهای اکتشافی و روشهای هنجاری -۲ روشهای کمی و روشهای کیفی ۳-روشهای مبتنی بر داده (فرض) و روشهای مبتنی بر نظر متخصصان.-۴ سایر دسته بندی‌ها
محصولات و کار گاهها