۱۳۹۷/۰۳/۰۱

راه حلهای شهر هوشمند

 شهر هوشمند در یک نگاه دارای قابلیتهای هوشمندی متعددی در حوزه های انرژی،تحرک،آب،خدمات عمومی،ساختمان و ابنیه است. در این مقاله راه حلهای شهر هوشمند مورد بررسی قرار می گیرند.
محصولات و کار گاهها