۱۳۹۶/۰۲/۲۹
موانع بروز خلاقیت

موانع بروز خلاقیت

عوامل زیادی در جلوگیری از بروز خلاقیت و فرایند تصور خلاق نقش دارند. این عوامل را شاید به توان در سه گروه کلی تقسیم بندی کرد.عوامل قومی،
۱۳۹۶/۱۱/۰۸
خلاقیت ونوآوری درطرحها

کارگاه آموزشی خلاقیت و نوآوری درطرحهای سامانه محور

اهداف کارگاه: -آموزش مباحث علمی مورد نیاز شرکت کنندگان در زمینه  روشهای  افزایش خلاقیت فردی  و گروهی -ارتقای آگاهی  و توانایی شرکت کنندگان درزمینه خلاقیت و نوآوری درطرحهای  سامانه  محور -توانمند سازی شرکت کنندگان در  زمینه شناسایی روند های خلاقیت  د رمحصولات  از طریق همکاری و بحث و گفتگو بر مثالهای کاربردی
محصولات و کار گاهها