۱۳۹۷/۰۲/۲۶
حملات سایبری

شهرهوشمند2

شهرهوشمند، شبکه ای از فناوریهای دیجیتالی و زیرساختهای ICT را برای مدیریت سیستم های شهری و خدمات استفاده می کند که آنرا دربرابرحملات سایبری آسیب پذیر می کند.
محصولات و کار گاهها