۱۳۹۶/۰۵/۰۶
نوآوری تکنولوژیک

نوآوری تکنولوژیک

نوآوری تکنولوژیکی فرآیندی شامل مجموعه فعالیت های تکنیکی، طراحی، ساخت، مدیریت و تجاری سازی است که برای بازاریابی محصولی جدید( یا بهبود یافته) یا در اولین استفاده از یک فرآیند یا تجهیزات جدید(یا بهبود یافته) انجام می گیرد.( Freeman,1976)
محصولات و کار گاهها