محتوی کارگاه
۱۳۹۷/۰۸/۰۶
Donec fermentum
۱۳۹۵/۱۱/۱۵
اهداف کارگاه:

آموزش مباحث علمی مورد نیاز شرکت کنندگان در زمینه بازار شناسی،بازاریابی،بازارداری ارتقای آگاهی و توانایی شرکت کنندگان در زمینه برنامه ریزی محصول،نیاز سنجی مشتریان

مدرس:

محمد بنی یعقوب

محصولات و کار گاهها