کارگاه آموزشی طراحی اولیه در طرحهای سامانه محور

کارگاه آموزشی طراحی اولیه در طرحهای سامانه محور

آموزش مباحث علمی مورد نیاز شرکت کنندگان در زمینه طراحی اولیه محصولات سامانه محور
ارتقای آگاهی و توانایی شرکت کنندگان در اجرای گامهای ارزیابی الزامات و تجزیه و تحلیل علمی سامانه
توانمند سازی شرکت کنندگان در عرصه پیشگیری از اشتباهات رایج طراحان در فازطراحی اولیه محصولات از طریق همکاری و بحث و گفتگو بر مثالهای کاربردی

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی طراحی مفهومی در طرحهای سامانه محور

کارگاه آموزشی طراحی مفهومی در طرحهای سامانه محور

آموزش مباحث علمی مورد نیاز شرکت کنندگان در زمینه طراحی مفهومی محصولات سامانه محور

ارتقای آگاهی و توانایی شرکت کنندگان در زمینه گامهای خلق ، انتخاب و آزمون مفهوم

توانمند سازی شرکت کنندگان در عرصه پیشگیری از اشتباهات رایج طراحان در فازطراحی مفهومی محصولات از طریق همکاری و بحث و گفتگو بر مثالهای کاربردی

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی بازاریابی و نیاز سنجی مشتریان در طرح های سامانه محور

کارگاه آموزشی بازاریابی و نیاز سنجی مشتریان در طرح های سامانه محور

– آموزش مباحث علمی مورد نیاز شرکت کنندگان در زمینه بازار شناسی،بازاریابی،بازارداری
– توانمند سازی شرکت کنندگان در عرصه پیشگیری یا حل معضلات با مشتریان از طریق همکاری و بحث و گفتگو بر مثالهای کاربردی

ادامه مطلب