مدیریت بحران
مدیریت بحران
۱۳۹۶/۰۹/۱۲
شهر هوشمند
شهر هوشمند
۱۳۹۶/۱۰/۲۷
مدیریت ریسک

مدیریت ریسک

 مدیریت ریسک

risk management

مدیریت ریسک پروژه

فرایندهای مدیریت ریسک شامل گامهای ذیل است:
برنامه ریزی مدیریت ریسک.
شناسایی ریسک.
ارزیابی کیفی ریسک.
ارزیابی کمی ریسک.
برنامه ریزی پاسخ گویی به ریسک.
پایش و کنترل ریسک.

۱-برنامه ریزی مدیریت ریسک

فرایند تصمیم گیری در رابطه بارویکرد و نحو ه هدایت فعالیت های مدیریت ریسک در یک پروژه است. در این مرحله، سطح و نوع مدیریت ریسک،متناسب با ریسک پروژه و اهمیت پروژه برای سازمان، منابع مورد نیاز برای فعالیت های مدیریت ریسک و مبانی مواجهه با ریسک ها مشخص می گردد.

۲ -شناسایی ریسک ها

در این مرحله، ریسک های پروژه (اهم از تهدید وفرصت) ، با به کارگیری روش ها و ابزارهایی خاص شناسایی، تشریح و مستند می شوند.

۳- ارزیابی کیفی ریسک

در مرحله ارزیابی کیفی، اولویت ریسک ها بر اساس احتمال وقوع و تأثیر آن ها بر اهداف پروژه تعیین می شود تا ریسک های مهم تر را در معرض دید مدیریت قرار دهد ودر نتیجه، نواحی و ابعاد پرمخاطره و حساس تر پروژه برای اقدام های بعدی مورد توجه و دقت کافی قرار گیرند.

۴- ارزیابی کمی ریسک

پس از اولویت بندی ریسک ها، درمرحله ارزیابی کیفی، می توان در مورد ریسک هایی با اولویت بالا ارزیابی کمی انجام داد. ارزیابی کمی ریسک به معنای تحلیل عددی تأثیر دسته جمعی مجموعه ریسک های مهم پروژه بر اهداف آن است.

۵- برنامه ریزی پاسخ گویی به ریسک

برنامه  ریز ی به  معنی  تصمیم گیری درباره نحوه پاسخ گویی به ریسک های شناسایی شده واولویت بندی شده است.

۶ -پایش و کنترل ریسک

مراحل پنج گانه پیش گفته همگی در مرحله برنامه ریزی پروژه کاربرد دارند . آخرین مرحله از فرایند مدیریت ریسک
که در مرحله اجرایی پروژه کاربرد دارد، زمانی است که پاسخ های اتخاذ شده ریسک در برنامه مدیریت پروژه
گنجانده شده و به منظور یافتن ریسک های جدید یا تغییرات در ریسک ها و پاسخ های مربوط، پروژه در حین اجرا
تحت مراقبت و پایش مداوم و مستمر قرار می گیرد.

در این مرحله از فر ایند مدیریت ریسک ، با توجه به اطلاعات و داده های گردآوری شده در مراحل پیشین، اقدامات زیر صورت می گیرد:
• فرایند شناسایی، تحلیل و برنامه ریزی برای ریسک های جدید.
• پیگیری ریسک های خاص.
• نظارت بر شرایط و وضعیت کلی پروژه به منظور به کارگیری منابع احتیاطی.
• نظارت بر سایر ریسک های غیر مهم.
• بازنگری نحوه اجرای فرایند نظارت، کنترل و بازنگری.
• ارزیابی میزان موفقیت پاسخهای برنامه ریزی شده.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات و کار گاهها